Digitale Fotografie Opleiding

Geeft inzicht in digitale fotografie

Uitgebreide privacy verklaring

Om u onze cursussen en andere diensten te kunnen leveren verwerkt de Digitale Fotografie Opleiding uw persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat de Digitale Fotografie Opleiding inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.

De Digitale Fotografie Opleiding zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Digitale Fotografie Opleiding, 
Marnixstraat 32 in Haarlem, 
www.digitalefotografieopleiding.nl, info [op] digitalefotografieopleiding [punt] nl

Ton van der Heide en Jeanine de Groot verwerken de volgende Algemene persoonsgegevens: achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, registratienummer, welke cursussen u gevolgd heeft en of, waneer, hoe en hoeveel u heeft betaald

Soms verwerken we extra gegevens indien nodig en/of deze expliciet door de betrokkene zijn verstrekt: Dit zijn: voornaam, bedrijfsnaam, straat en huisnummer, woonplaats, postcode, uw website, factuurgegevens, amateur, fotoclub of professional, of we u een nieuwsbrief mogen mailen, door u en ons verzonden emailberichten, of we u kennen via een speciale promotie actie.

De Digitale Fotografie Opleiding verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien: de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven, de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die de Digitale Fotografie Opleiding met betrokkene heeft gesloten, de Digitale Fotografie Opleiding een wettelijke verplichting dient na te komen, een gerechtvaardigd belang van de Digitale Fotografie Opleiding, waar onder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van de Digitale Fotografie Opleiding aan betrokkene.

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen: bevestiging van inschrijving voor een cursus, informatie over wijzigen van cursussen, producten en diensten, facturatie, afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten, versturen van nieuwsbrieven indien u dat wenst, telefonisch contact, e-mailcontact, uitvoering van wettelijke verplichtingen.

Geautomatiseerde verwerkingen: De gegevens die ingevuld zijn op het inschrijfformulier en contractformulier van de website van de Digitale Fotografie Opleiding, worden geautomatiseerd door de webbeheerder Stigter-Webhosting, via email doorgestuurd naar de Digitale Fotografie Opleiding.

De Digitale Fotografie Opleiding verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Digitale Fotografie Opleiding blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De Digitale Fotografie Opleiding zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor “marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan via het contactformulier op de website van de Digitale Fotografie Opleiding of door middel van telefoon of e-mail. De Digitale Fotografie Opleiding zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website: De Digitale Fotografie Opleiding gebruikt geen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Beveiliging van de persoonsgegevens: De Digitale Fotografie Opleiding neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de Digitale Fotografie Opleiding. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal de Digitale Fotografie Opleiding onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. De Digitale Fotografie Opleiding meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt de Digitale Fotografie Opleiding onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering: U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met de Digitale Fotografie Opleiding via info [op] digitalefotografieopleiding [punt] nl.

Intrekken toestemming: U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor onze financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van de Digitale Fotografie Opleiding schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid). Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een model release en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming.

Kijk voor verhalen, recenties, tips en trics, foto's en nog veel meer op onze Facebook pagina!

go to facebook

WaalWeb Webdesign © 2010 – powered by Site Optimizer

Voor deze pagina moet u javascript aan hebben staan!